Bestyrelsen ser det nødvendigt at præcisere en række ting, man som beboer skal tage hensyn til i forbindelse med en evt. istandsættelse/renovering af sin lejlighed. 

  • Vis hensyn til dine medboere. Sæt en seddel op på opslagstavlen i god tid forinden arbejdet startes op og oplys hvornår og hvor længe istandsættelsen/renoveringen fremventes at finde sted.
  • Husk at overholde vores husorden hvad angår larm fra lejligheden.
  • Husk at gøre trappeopgangen ren hver dag, hvis håndværkerne har svinet.
  • Større arbejder i lejligheden, som f.eks. renovering af badeværelse eller køkken, nedrivning af skillevægge, udskiftning/flytning af faldstammer og stigstrenge, evt. lukning for vand og el skal altid meddeles til bestyrelsen inden disse arbejder igangsættes.
  • Når bestyrelsen har givet tilladelse til lukning for vand og/eller el, vil bestyrelsen sørge for at alle berørte beboere bliver varslet via opslag på opslagstavlen.
  • I forbindelse med renovering af badeværelser vil foreningen altid vurdere tilstanden af faldstammer og stigstrenge, og såfremt disse er i en dårlig forfatning vil foreningen som regel kræve at disse udskiftes i forbindelse med renoveringen. Dette gør vi for at spare store udgifter til senere reetablering af gulvet, når faldstammen/stigstrengen skiftes.
  • Byggeaffald som eksempelvis køkkenelementer, brædder, plader og lister, fliser, mørtel, sanitet (håndvaske, toiletter og lignende) mv. må ikke henstilles i storskraldsrummet og affaldsskuret. Disse ting skal køres på genbrugspladsen for egen regning.