Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle andelshavere har ret til at deltage og afgive stemme i forbindelse med beslutninger, som generalforsamlingen skal træffe, idet én andel har én stemme. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter behov.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, godkender årsregnskabet, vedtager foreningens budget og fastsætter boligafgift samt andelskronen for det kommende år. Som regel afgøres beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Nogle beslutninger - fx vedtægtsændringer - kræver dog kvalificeret flertal.

Alle andelshavere har, via beboerindgangen på hjemmesiden, adgang til referater af de senest afholdte generalforsamlinger, årsregnskaber og budgetter, vedtægter, husorden og mange andre nyttige informationer. Andre skal henvende sig til bestyrelsen for at få adgang til disse oplysninger.